บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีเปิดรับบุคลลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในตำแหน่ง

วิธีสมัครงาน

สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2501-2175

โทรสาร 0-2501-2176

อีเมล์ praphatsorn@prg.co.th

Website www.prg.co.th

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. รถรับส่งพนักงาน
  2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ประกันชีวิต
  4. ประกันสุขภาพ
  5. ชุดยูนิฟอร์ม
  6. หอพัก
  7. ประกันสังคม
  8. เบี้ยเลี้ยงฯ
  9. โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  10. สวัสดิการโครงการงานศพ ฯลฯ